top of page

YAHUDİ Mİ MUSEVİ Mİ? YAZISINA BİR CEVAP

Bu yazı geçen hafta Ağlarda yayınlanan Dani BARAN-Betsi PENSO’nun “Yahudi mi, Musevi mi? “ yazısına yanıt olarak Denis OJALVO tarafından kaleme alınmıştır.

Yazı konuyu çok güzel özetlemiş.

Ancak bünyesinde Hıristiyan ve Musevi kelimelerinin beraber geçtiği bir cümle var ki bence konunun iyi anlaşılması için çok kritik.

Şöyle ki:

Paragrafta millî (günümüz kullanımında ulusal anlamında) azınlıklar olan Ermeni ve Rumlara atıfta özellikle bulunulmamış ama DİNLERİNE atıfta bulunulmuş! Aynı şey Yahudiler için de geçerli. Özellikle mensup oldukları dinin ismiyle adlandırılmışlar.

Pekiyi, neden?

Çünkü, Osmanlı’daki “Millet sistemi” üzerinde hükümran olduğu toplulukları etnisitelerine göre değil dinlerine ve bazen de mezheplerine göre sınıflandırıyor ve onlarla bu kimlikleri üzerinden muhatap oluyordu.

Örneğin Katolikler ve Ortodokslar iki alt gruptu ama Bulgarlar uzun yıllar Ortodoks milletinin fertleri olarak Fener Rum patrikhanesinin kontrolü altındalardı ve ayrılabilmek için büyük mücadele vermişlerdi.

Ama bu ulusal/etnik grup olarak değil ancak mezhep şemsiyesi altında bu olabildi.

Sadede geleyim:

Osmanlı bizleri ve diğer halkları birer ulusal grup olarak değil birer dinsel topluluk olarak değerlendiriyordu.

Millet kavramına yükledikleri anlam ulusal değil dinseldi.

Bu yüzden hâlâ laik bir konsey tarafından değil ama dinsel bir merci olan Hahambaşılık tarafından temsil ediliyoruz. Devlet nezdinde, bugün kullanılan anlamıyla millî değil dinsel bir topluluğuz.

Yahudi kelimesine “lik” eki eklendiğinde Yahudi halkının mensup olduğu din/kültür anlaşılıyor ve Musevilik kavramıyla özdeş oluyor.

Oysa Yahudi, ismini türediği coğrafyadan alan bir halka verilen isimdir. Musevî ise o halkın dinine mensup Musa’nın şeriatını uygulayan kişilere veya gruba mensup olan kişilere verilen isimdir.

Arnavut diye bir halk var.

Önemli bir kısmı Müslüman, bir kısmı Hıristiyan bir kısmı da Dinsiz.

Yahudi diye bir halk var.,,

Hemen hepsi Musevi… (İçlerinde bol miktarda agnostik ve ateist de var)

Dinimizde “Af şe hata, İsrael hu” prensibi var. Yani dinden ne kadar saparsa sapsın, o kişi gene de Yahudi halkının bir ferdidir.

Yahudiler bir millet midir? Yoksa sadece dinsel bir grup mudur?

Bu husus ABD’de 1885 yılında Reformist Yahudiliğin Pittsburgh Platformunda tartışıldı.

Bakın neye karar vermişler:

"We consider ourselves no longer a nation, but a religious community."

Ancak, Nazizm’in iktidara gelmesinden sonra titreyip kendilerine dönmüşler ve 1937’deki San Francisco platformuyla Yahudilerin sadece dinsel bir grup olmayıp ama özellikle bir halk olduğu kafalarına dank etmiş!

Özetle, bizler Musevi dinine mensup etnik Türkler DEĞİLİZ!

Ya neyiz?

TC vatandaşı, Musevi dinine mensup diasporaya dağılmış Yahudi halkının Türkiye’de yaşayan çocuklarıyız.

Musevilik, Türkçe dilinde Yahudi halkının Musa önderliğinde kabul ettiği dine verilen isimdir.

Hıristiyanlığa Türkçe ’de verilen alternatif isim ise İsevilik.

Bütün Ermeniler Hıristiyandır ama bütün Hıristiyanlar Ermeni değildir.

(Burada bir parantez açayım: Hemşinliler Müslümanlaşmış Ermeniler olup bu kimlikleriyle barışmaya gayret eden küçük lokal bir topluluk)

Çok şükür bizim öyle bir sorunumuz yok!

Niye yok?

Çünkü dinimiz Millî bir din ve kulübe katılmak isteyenler aynı zamanda geçmişimizi de sahiplenmek zorunda!

Türkiye’deki Millî kimlik bunalımının temel sebebi dindarların başka bir ulusun (Arapların) ulularını kendi uluları gibi kabul etmek zorunda kalmalarından kaynaklanıyor. (Peygamber efendimiz söylemi)

Türkler sadece Türkçe konuşan Müslümanlar mıdır? Yoksa özgün etno-kültürel özellikleri olan bir halk mıdır?

Burada da sorun var!

Zira bir ulus olabilmek için ülkede yaşayan diğer Müslüman azınlıklara (Araplar, Kürtler, Bulgarlar, Arnavutlar, Boşnaklar, Çerkezler, Lazlar, Hemşinliler’ v.s.) Vatandaş Türkçe Konuş!

Diktatı (*) uygulandı.

Zor zanaat!

(*) Bir diktat, galip tarafından mağlup olmuş bir partiye ya da dogmatik bir kararnameyle uygulanan bir yasa, sert ceza ya da uzlaştırmadır. Terim, yabancı bir güç veya popüler olmayan bir yerel güç tarafından belirlenen bir dizi kuralları tanımlamak için kullanılıp aşağılayıcı bir anlam kazanmıştır. Wikipedia (İngilizce)

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page